Martina Mašínová: Gilles Deleuze: Estetická zkušenost a dobrodružství subjektu

Gilles Deleuze: Estetická zkušenost a dobrodružství subjektu

Martina Mašínová

 

Myšlení mohočetného a subjekt v pohybu
V díle Gillese Deleuze, na které navázala jeho pozdější spolupráce s neortodoxním psychoanalytikem Félixem Guattarim, se setkáváme s čtením světa jako nezrušitelnou mnohostí vzájemně soupeřících potencialit. V této mnohosti se zpřístupňuje diference, a nikoli identita, kterou se ve světě na Platonův podnět marně snažili uhájit filozofové v průběhu celých dosavadních dějin a kterou svým vystoupením razantně zpochybnil až Nietzsche.
Bernard Sichčre v přehledové studii o francouzské filozofii nazvané příznačně Léta struktury, léta revolty1 řadí Gillese Deleuze - spolu s M. Foucaultem a F. Lyotardem - pod hlavičku „myšlení mnohočetného", které je „myšlením čisté imanence v návaznosti na nietzscheovský anti-platonismus, myšlením bytí definovaného pomocí mnohočetnosti a vztahů sil".2 Sichčre tuto souhrnnou charakteristiku dále rozvádí: „Bytí se nevypovídá ve znamení Jednoho, ale jako mnohočetnost bez základu a bez konce; tato prvotní mnohočetnost je nekonečnou hrou intenzit ..."3 Zároveň „myšlení mnohočetného" dává do souvislosti s myšlením, které se odvíjí v rámci polarity struktura - subjekt a ústí do představy tzv. procesuálního subjektu,4 jak jej formulovala skupina autorů sdružených okolo časopisu Tel Quel. Toto myšlení se z různých stran přibližuje k osvobození či snad procedurálnímu vytvoření jiného subjektu, k pochopení pravidel jeho fungování; totiž subjektu, který by byl méně zotročený ohledem na svou individuální i společenskou reprezentaci, a tudíž „hravější, méně sjednocený, současně ironičtější a náchylnější k rozkoši",5 než je subjekt tradiční, mnohem větší měrou ohrožovaný jakýmkoli rozrušením vlastní identity.
Sichčre upozorňuje na klíčové postavení, jež se v takovýchto teoriích subjektu přiznává literární zkušenosti, zážitku psaní na jedné a čtení na druhé straně. V literatuře se totiž snáz než jinde exponuje vazba mezi jazykem a subjektem, díky níž se subjekt jako takový konstituuje; tato vazba se v literárním textu současně odhaluje, analyzuje i proměňuje. Literární zkušenost ukazuje, jak fungují procesy propojení individua a okolního prostředí v řadě dimenzí zároveň, protože, jak podle Sichčra ve svých dílech dovozují myslitelé jako kupříkladu Julia Kristeva či Philippe Sollers, literární zkušenost uvádí do pohybu mimo jiné i temný bod, v němž se protíná individuální s kolektivním a historickým nevědomím. Subjekt v procesu je tedy subjekt dějící se a uskutečňující se ve vědomém i nevědomém, volním i mimovolném kontaktu, konfrontaci, kooperaci či konfliktu s okolním společenským, ale i přírodním prostředím.

Estetické zakoušení mnohosti a diference
V Deleuzově Logice smyslu z roku 1969 se objevuje zásadní tvrzení, že je potřeba pohlédnout na estetickou zkušenost jinak, než jak to dělala dosavadní estetická teorie, rozlomená podvojným chápáním lidské zkušenosti:

Estetika trpí jistou podvojností. Jednak označuje teorii citlivosti jako formu možné zkušenosti, jednak teorii umění jako odraz zkušenosti reálné. Aby se oba tyto významy propojily, musí se podmínky zkušenosti obecné stát podmínkami zkušenosti reálné; pak by se umělecké dílo vskutku jevilo jako experimentace.6

Tato podvojnost zakrývala výhled na dalekosáhlý vliv, jakým se estetická zkušenost reálně podílí na životní praxi v rámci nejen moderních společností. Deleuze rozpracovává takové pojetí umění, v němž se statut reálného prožitku výslovně přiznává i zkušenosti s nehmotným; s nehmatatelnými událostmi, fantazmaty. Aby to mohl udělat, musel se vyrovnat s dlouhou tradicí, která po vzoru Platona zpochybňovala nárok umění na pravdu a poznání. Deleuzovo pojetí zkušenosti v zásadě prosazuje myšlení, jež vnímá radikální estetizaci života jako příležitost ke stupňování kvality lidské existence v oblasti světa uměle tvořeného.7 Umělecké dílo, které pracuje s představou, smyšlenkou, výmyslem, iluzí a zdánlivostí, je podle Deleuze spojencem mnohostního nastávání, hledaným prostředníkem, který v sobě vlastní sféře intenzivně prožívané virtuality učí člověka rozkoši dynamického stávaní se jiným/i. A přinejmenším intenzita tohoto prožívání představuje reálnou, skutečnou a návratnou hodnotu, přenositelnou do aktuálního života.
Výsadní postavení v tomto podniku přísluší umění proto, že není totalizující, jako začasté bývají jiná, mocensky snáz kontrolovatelnější média. Umění je s to zprostředkovat zkušenost diference a pronést tak přímo do centra vnímání života prožitek mnohosti. V popisu rizomy, která je teoretickým projektem esenciálně pluralitního prostředí, jenž je formulován v Tisíci plošinách, Deleuze spolu s Guattarim zdůrazňují, že však zmiňovaná mnohost není člověku automaticky k dispozici, nýbrž že je nutné ji teprve v sobě, pro sebe i pro ostatní, vytvořit. Přitom cestou, jak ji vytvořit, není připojování dalších a dalších hierarchicky vyšších dimenzí, které by v sobě vždy obsáhly všechny dimenze předchozí, naopak je nutné jedinečné dimenze odečítat (tzn. odlišit je v jejich jedinečnosti) od veličiny nediferencovaného nekonečna, nikoliv tedy n + 1, ale vždy n - 1.8

Simulakrum, fantazma a literatura
V oblasti estetické teorie souvisí tento obrat k mnohosti vždy nově a uměle tvořené s překonáním klasického principu mimésis vycházejícího z binárně založeného hierarchického vztahu vzor - obraz a ustavením nového vztahu vůči světu, jejž si vynucuje estetická simulace. Simulace, jejímiž nositeli jsou simulakry tvořená fantazmata, se tak prosazuje jako účinný nástroj k představení a zpřístupnění jiných (možných) světů - nového uspořádání, jež samo sebou vyjadřuje nějakou doposud přehlíženou či neexistující (individuální, ale i kolektivní) touhu a díky němuž může svět a život v něm pro člověka, společnost znovu a znovu získávat svůj smysl. Kupříkladu v literatuře má tato změna přístupu podle Deleuze vést k tomu, že knihu-obraz nahradí kniha-stroj či kniha-rizoma.
Brian Massumi, poučený překladatel Tisíce plošin do angličtiny, ve svém článku „Realer then real: The Simulacrum according to Deleuze and Guattari" napsal, že simulakrum je maskovanou diferencí a podobnost je pro ně jen prostředkem, zdáním, které umožňuje přežití nové životní formy:

Podobnost je počátečním maskováním příchodu úplně nové vitální dimenze. ... Mimikry jsou - podle Lacana - kamufláží. Vymezují válečnou zónu. Faleš vládne jistou mocí: pozitivní mocí válečné lsti, mocí získat si strategickou výhodu díky zamaskování vlastní životní síly. ... Imitace je jen zastávkou na cestě k odhalení a přijetí diference.9

To, co dodává literatuře skutečnou sílu či moc, zkrátka není schopnost re-produkovat svět, schopnost být více či méně pravdivou kopií daného světa, ale nejspíš to, že díky této krycí schopnosti prosazuje svůj vlastní svět: svět řeči a jazyka. V obecné rovině jde o to, že skrze zjevné poukazy k hmotnému světu uvádí do hry i jiné, alternativní světy extra-bytí, které se od něj tu více, tu méně radikálně odtrhávají, virtuální světy - nová prostředí, v nichž se člověk teprve postupně zabydluje - stvořené v procesu simulace, v procesu svévolné přestavby světa, v nichž se řeč stává nástrojem k vyjádření i uskutečnění cizí, tzn. apriori naši identitu ohrožující, touhy. Massumi cituje úryvek z Anti-Oidipa, v němž se říká:

Simulace nenahrazuje skutečnost, ... spíše si ji přivlastňuje prostřednictvím despotického překódování, tvoří skutečnost nového plného těla, jež nahrazuje zemi. Vyjadřuje přivlastnění a tvorbu reálného na základě kvazi-příčiny.10

V literatuře se v procesu psaní a přepisování světa generují nejrůznější fantazmata. Michel Foucault ve stati „Theatrum philosophicum", v níž shrnuje a vysoce oceňuje podněty, kterými do soudobého myšlení zasáhly Deleuzovy knihy Diference a opakování a Logika smyslu, dokonce prohlašuje:

Dnes je třeba myslet všechno to množení se nehmatatelného: formulovat filozofii fantasmatu, která by nebyla, prostřednictvím vnímání či obrazu, podřízena původní danosti, ale která ponechává fantasma jako hodnotu mezi povrchy, k nimž se vztahuje, v převratu, který obrací každý vnitřek ve vnějšek a každý vnějšek dovnitř, v časové oscilaci, která jej nechává předcházet sebe sama a následovat se...11

Ale zdá se, že říše nehmotných fantazmat přiléhá k povrchu fyzického světa, vyrůstá z týchž elementárních dat jako naše stávající představa o realitě, stejně jako ona se rodí z vjemů, kterými se do lidského mozku vpisuje svět vnějšku. Literatura přístupná fantazmatu přináší tajemné zvěsti, skrze virtuální představy zasazené do uměle vytvořených prostředí nás zpravuje a učí procedurám, jimiž se já i svět mění, pomocí kterých se mohou stát a stávají jinými, když se jich zmocní jiná představa. Literatura člověka unáší do virtuálního světa řeči, v němž se stávající představa subjektu a pravdy o světě rozplývají a transformují, v němž platí jiná pravidla skladby, jiná spojitelnost než ve fyzikálním univerzu. Bytosti a tělesa náležící k hmotnému světu tu vystupují v podobě odhmotnělých psycho-somatických dat, smyslových vjemů a pocitů, které jsou nanovo seskupeny a exteriorizovány v materialitě zvuků a písmen, v smyslově vnímatelné kvalitě porůznu seskupených hlásek, slov a vět. Svět vnitřku a svět vnějšku spolu komunikují skrze rezonance; slova - zcela nepodobná hmotným tělesům vnějšího světa - v rytmech svého uspořádání zachycují a prodlužují „molekulární" chvění, jímž na vnímající a myslící bytost doléhá svět vnějšku. Nositeli těchto rezonancí jsou tzv. simulakra. Deleuze v návaznosti na svůj výklad o epikurejském pojetí světa složeného z různých částic píše:

... simulakra jsou všudypřítomná. Jsme jimi neustále obklopeni, narážejí do nás jako vlnobití. Když se příliš vzdálí od předmětu, z něhož prýští, když už s ním ztratila jakékoli přímé spojení, vytvářejí ony velkolepé svébytné figurace. Ve své nezávislosti snáze podléhají změnám; dalo by se říct, že tančí, promlouvají, donekonečna obměňují své tóny, svá gesta.12

Extrémní mobilita simulaker uvádí do pohybu i soustavu jazyka, myšlení a paměti, kdykoli se jim podvolí.13 Tradiční mimésis prosazovala model díla jakožto reprezentace světa, jako odvozenou, podřadnou odliku skutečného bytí. Odpadlické, blouznivé, fantazmagorické psaní ale neopakuje v mimetickém obraze strukturu a řád hmotné skutečnosti, pomocí procedur simulace, asimilace a disimulace generuje nepředvídatelné hybridní obrazy, složené představy, pro něž nelze shledat žádné vnější vzory, ale které se mohou stát vzorem pro naši hmotnou budoucnost.

Platon a obava ze simulakra
Ve stati „Platon a simulacrum"14 vychází celá Deleuzova argumentace z požadavku na „převrácení platonismu", jež souvisí se snahou vymanit myšlení ze zbytečně těsných hranic dualistického modelu reprezentace, který Deleuze zamýšlí nahradit modelem multiplicitního stávání se, opřeným v mnohém právě o novou koncepci estetické zkušenosti.15
Deleuze důsledně prozkoumal motivaci, která kdysi Platona přivedla k rozlišení Ideje a Obrazu, a došel k závěru, že mu šlo v první řadě o zavedení třídění do sféry obrazů: „Vyslovení velké duality Ideje a Obrazu má jediný účel: zajistit latentní rozlišení dvou druhů obrazů a poskytnout konkrétní kritérium."16 Platon zavádí morální kriterium, které mu dovoluje třídit obrazy na mravné, jež podporují řád a jednotu světa, a nemravné, které žádoucí jednotu a řád narušují mnohostí a chaosem. Deleuze rozkládá platonskou argumentaci a dokazuje, že jeho kritérium má poskytnout oporu rozumu a nasadit ohlávku zpupnému umění, jež do světa vnáší nezvladatelný, bezbožný chaos, když stírá hranici mezi vpravdě jsoucím a nejsoucím.
Platon prosazuje především morální řád, a to na úkor řádu estetického, a právě proto zavádí zmiňované prvotní dělení; rozlamuje říši obrazů-idolů tak, aby byla simulakra plodící deviantní a perverzní fantazmata zasuta, podmaněna mocí kopií - posvátných ikon reprezentujících pravdivé jsoucno a jeho uspořádání.17 Jen prvotním kopiím je přiznáno právo reprezentovat božský, tzn. věčný řád vládnoucí univerzu, a tudíž i prostředkovat člověku jeho poznání. Prvotní potlačení simulaker bylo nezbytné, měl-li být svět představen jako všezahrnující hierarchická jednota bytí ustavená opakováním se Stejného v Podobném, opakováním, které není obtíženo nežádoucí, subverzivní diferencí, vpádem hrozivého nejsoucna.
Platonská dialektika je podle Deleuze vyznačena jako spor mezi mnoha uchazeči na místo legitimního nástupce boha-otce na zemi; je dialektikou rivality, předjímá spor mezi od původu různými protivníky. Na rozdíl od aristotelské nebo později hegelovské dialektiky protikladu neusiluje o klasifikaci konkrétních jevů ve světě, tzn. o přesné vymezení pojmů na základě jejich postupné specifikace, nýbrž o jednoznačné označení centrálního bodu, bodu původu a z něj odvozené následnické linie. Platon hledal kriterium, které by zajistilo rozpoznatelnost pravého uchazeče mezi množstvím uchazečů falešných. V podstatě přitom usiloval o to oddělit poznání čisté od nečistého, autentické od neautentického, odlišit pravdu a lež, jsoucí od nejsoucího-smyšleného. Takovým kritériem se v platonské koncepci stal mýtus; mýtus, který předkládá fundační příběh a představuje vzor, jímž může být poměřován každý další nárok jednotlivých uchazečů o následnictví, jinak řečeno rozpoznána legitimní kopie od kopie nelegitimní, falešné či pokleslé.
V říši obrazů mýtus o světě Idejí uděluje následnické privilegium kopii na úkor kopie, Ideje jsou označeny za prvotní vzor, neměnný praobraz, k němuž je nutné se vracet. Dobrými kopiemi jsou jen ty z obrazů, které zpodobují duchovní podstatu věcí, podobnost obsažená v kopii postihuje niternou podobnost věci a ideje, podle které byla každá věc stvořena. Rozpoznání podobnosti předpokládá rozumové uchopení věci a její vnitřní kvality. Simulakrum, u Platona vždy jen jako druhotná, příp. falešná kopie, napodobenina napodobeniny, obraz obrazu, stín stínu, tuto niternou kvalitu nemá. Dokonce ji zpochybňuje, když zobrazuje předměty raději pouze v jejich vnějškovosti.
Kopie jsou tedy povýšeny, jelikož řádně reprezentují Ideje, tzn. rozumové, a tedy pravdivé poznání věci. Simulakra se však obracejí k smyslům, nikoli k rozumu, prostředkují povrchní, tzn. prvotně smyslové poznání. Podle Platona je nutné se jich vzdát, protože kouzelné potěšení, jež skýtají, odvádí ducha od pravdivého poznání, protože pozornost upřená k vnějšku oslepuje vnitřní zrak člověka, smysly svádějí rozum lacinou iluzí. V platonské hierarchii oplývá celý hmotný svět druhotným bytím, existuje jako první obraz - kopie říše idejí. Rozumové nahlédnutí světa božských idejí umožňují reminiscence, obrazy otištěné v lidské duši, niterné vzpomínky na pobyt duše v říši prvotních Idejí. Tyto vnitřní vzpomínkové obrazy pomáhají rozumu odlišit esenciální kvality od nahodilých forem, v nichž jsou esence uzavřeny, a jsou tím, co musí být zopakováno v každé další dobré kopii.
Pro Platona nekontrolované bujení obrazů nepřístojně komplikuje uchopení řádu inherentního skutečnosti a představuje pro společnost nebezpečí, že pozbude prvotní poznání, protože dovoluje, aby se rozředilo v děsivém množství špatných, falešných, nepravdivých kopií, které vznikají druhotným nahodilým a nestoudným křížením od pravdy odtržených snímků. V nekontrolovatelném zmnožování a křížení navzájem si více či méně podobných snímků se esence odkazující k jedinečnosti originálu rozdrobuje, nakonec ji nahrazuje už jen vyprázdněná forma. Tehdy se může dojem podobnosti nadále udržovat jen skrze hru vnějškových forem, podobnost není než šálivou iluzí. Podobnost je u simulakra vázána na konkrétní perspektivu, na jeden jediný úhel pohledu, v němž je s to maskovat svou prázdnotu: absenci esence. Simulakrum je tudíž efektem zrcadlících se povrchů a jako takové je snímkem prázdnoty, zdrcujícím a mámivým obrazem bezedna.
Deleuze ve svém výkladu dochází až k místu na konci Sofisty, v němž Platon pocítil závratnost fantazmatu - přeludu, obrazu nejsoucna, které se jeví jako jsoucí, a tím záludně unáší rozum mimo oblast reprezentovatelného bytí. Proti Platonovi však zdůrazňuje nezávislý ontologický statut simulakra, když tvrdí, že je nelze považovat za špatnou kopii, neboť už ze své podstaty vůbec nemůže být kopií:

Tvrdíme-li o simulakru, že je kopií kopie, nekonečně pokleslým obrazem, nekonečně oslabenou podobností, uniká nám to podstatné, totiž odlišnost v povahách mezi simulakrem a kopií, ono hledisko, v němž tvoří dvě poloviny jediného rozdělení. Kopie je obraz obdařený podobností, simulakrum je obraz bez podobnosti. Katechismus, tolik inspirovaný Platonem, nás navykl tomuto pojetí. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu a podobě. Avšak kvůli hříchu člověk ztratil jeho podobu, ačkoli si uchoval jeho obraz. Stali jsme se simulakry. Opustili jsme morální existenci, abychom vstoupili do existence estetické.18

Umění bývá svévolné a nerozumné, nevyhýbá se výmyslu ani nesmyslu, jsoucí směšuje s nejsoucím, bez omezení se v něm mohou hemžit a vzájemně svářet přeludy odtržené od skutečnosti, to v jeho říši nedotknutelnou posvátnost ikony - jež reprezentuje to, co je v pravdě jsoucí - nahrazuje deviantní fantasma: „simulakrum s sebou nese stávání se šíleným, bezmezným ..., stávání se stále jiným, narušitelem hloubky, schopným vymknout se srovnání, mezím, Stejnému či Podobnému."19 V kontextu Deleuzova myšlení nicméně tyto charakteristiky nepředstavují hrozbu, nejsou negativní charakteristikou, spíš naopak; mnohost a nekontrolovatelné vznikání příznačné pro říši simulaker a fantazmat Deleuze vykládá v návaznosti na epikurejskou přírodní filosofii jako zdroj nekonečné proměnlivosti přírody a života, který se neobrací k minulosti a nezjistitelné pravdě původu, nýbrž ubíhá vždy vstříc budoucnosti, ať už má tato dosud neznámá budoucnost přinést cokoli. Schopnost zacházet se zdánlivostí a smyšlenkou skýtá obrovský potenciál myšlení, které se může volně rozvinout v okamžiku, kdy se vzdá utkvělé představy o nezbytnosti jednoty a identity stejně jako představy o transcendentálně založené pravdě.
Takové myšlení rozráží represivní model estetické reprezentace a dokáže myslet diferenci; a simulace je v tomto pojetí uměle zaváděnou procedurou, která podporuje myšlení a život. Přijmout simulakrum v obecné rovině této úvahy znamená přivítat mnohost, pochopit nietzscheovský věčný návrat jako opakované objevení jiného ve stejném. Deleuzovo vystoupení na obranu simulakra v zásadě podněcuje ochotu oddat se intenzivnímu prožitku depersonalizace:

Rozpuštěné já se otevírá řadě rolí, neboť dává vzniknout intenzitě, jež předpokládá diferenci v sobě samé a jež proniká všemi ostatními, napříč nitrem znásobených těl. V mém dechu je vždy i jiný dech, v mé myšlence myšlenka jiného, jiné přivlastnění v tom, co vlastním já, tisíce věcí, tisíce bytostí se vkládá do mé vlastní složitosti: každá pravá myšlenka je znásilněním. Nejde o to, že se necháváme ovlivnit jinými, ale že my jsme „prodchnutím", přecházíme mezi tím a oním, rozplýváme se v nich. A že je vše tak „spletité", že já můžu být jiný, že v nás přemýšlí cosi jiného, co do nás vpadne s bezohledností, jež je bezohledností myšlení, ve znásobení, jež je znásobením těla, či s násilím, jež je násilím jazyka - to je radostná zvěst.20


Intenzivní psaní/čtení a zážitek depersonalizace

V „Listu přísnému kritikovi"21 Deleuze mluví o tom, v jakém rozpoložení, z jakých popudů a s jakým záměrem napsal knihy Diference a opakování a Logika smyslu, v nichž vidí počátek toho typu psaní, které později naplno rozvinul spolu s Félixem Guattarim v Anti-Oidipovi a Tisíci plošinách. Deleuze se obracel k Nietzschemu jako k autorovi, jehož dílo vzbuzuje chuť vyjadřovat se výhradně prostřednictvím afektů, intenzit, zkušeností a experimentování, chuť, z níž se zrodily i zmíněné knihy. V nich se Deleuze podle vlastních slov poprvé pokusil o tulácké a delirantní psaní, o psaní jako souvislý tok myšlenek a prožitků, a nikoli jako překladový kód, jímž se sdělují poznatky jakožto jednoznačné signifikáty. To, co se sděluje a sdílí se čtenářem, má být sám pohyb myšlení vtělený do tvárné hmoty slov, nikoli hotové pravdy. V Tisíci plošinách v plošině nazvané rizoma lze číst radikální formulaci:

Nikdy se nebudeme ptát, co chce kniha říct, zda je označujícím nebo označovaným, nebudeme v ní hledat nic k rozumění, budeme se ptát, v součinnosti s čím funguje, s čím ve spojení nechává nebo nenechává procházet intenzity, do kterých možností uvádí a ve kterých proměňuje mnohost svoji, s jakými těly bez orgánů nechává konvergovat své vlastní. Kniha existuje pouze vnějškem a z vnějšku.22

Ve vztahu k živoucímu individuu pak úspěch výsledného textu záleží v tom, zda ve styku s ním a skrze něj dosahuje individuum depersonalizace, niterného sblížení se světem jako mnohostí. Depersonalizace, která má provázet takovéto psaní, musí ale svědčit o lásce, a ne o podřízení, jen tehdy člověku dovolí mluvit i z hloubky toho, co nezná, z hloubky vlastního nerozvinutého nitra. Jen nerepresivní, neuzákoněná depersonalizace podle Deleuze umožňuje zachytit v podobě vlastního jména proudění multiplicit a intenzit, které provívají a prostupují individuálním tělem, dovoluje stát se „súborom uvoľnených singularít, mien, rodných mien, nechtov, vecí, zvierat, drobných udalostí: opakom hviezdy."23
Stav depersonalizované otevřenosti nezatěžuje vztah individua ke světu komplexy, jimiž je stižen egocentrický, do sebe úzkostlivě uzavřený tradiční subjekt. Psaní podle Deleuze konstruuje stroj určený k zapojení, vytváří uspořádání slov jako tok, do kterého vplývají ze všech stran různé jiné toky, které píšícího průběžně zasahují:

Kniha je malým kolieskom v ovela zložitejšom mechanizme. Písanie, to je jeden tok medzi ostatnými, tok, ktorý vzhladom na ostatné nemá nijakú výsadu a jako prúd, protiprúd, vír vstupuje do vzťahov s ostatnými tokmi, s tokom hovien, spermií, slov, činov, erotiky, peňazí, politiky atď.24

Jedinečný sklad hlásek, slov a vět vytváří strojové uspořádání jako materializovaný záznam určitého prožitku milostného, v zásadě nevybíravého zaujetí světem a mnohostí jeho podob, vrstev a plánů. Do textu se tak přímo vpisuje stav vytržení a opojení, v němž se člověk ocitá tváří v tvář skutečnosti, jejíž různé aspekty na něj ve sledu různorodých vjemů a prožitků dorážejí.
Kniha, a-signifikantní strojek,25 má být čímsi jako elektrickou přípojkou, do níž čtenář mimovolně zapojuje veškerou svou životní zkušenost a čeká, zda dojde či nedojde k výboji, k cirkulaci a výměně významů a vzruchů mezi ním a knihou. Psaní označené přízviskem intenzivní je psaní, jež neredukuje různorodost, stírá hranici mezi vnitřkem a vnějškem, převrací hloubku v povrch, psaní, jež vytváří a zároveň s tím obsazuje abstraktní plán konzistence, jejž lze lokalizovat jako pomezí fyzického a mentálního, individuálního a kolektivního, racionálního a iracionálního, lidského a nelidského. Plán konzistence je novou figurou sjednocení, jež však není totalizující a statické. V tomto plánu se uskutečňuje transverzální komunikace, v ní jsou propojeny jednotlivé segmenty textu s jejich specifickými a rozličnými obsahy. Pojem transverzalita je mimo jiné vyložen v jedné ze závěrečných pasáži Deleuzovy knihy Proust a znaky:

Transverzalita je příčinou znesvěcení a je obývána bzučícím hmyzem, transverzálním hmyzem, který navazuje spojení mezi separovanými pohlavími. Transverzalita zajišťuje přenos paprsku mezi dvěma prostory, které zůstávají stejně odlišné jako astronomické světy. Novou lingvistickou konvencí, formální strukturou díla je tedy transverzalita, která prochází celou větou, jde knihou od jedné věty ke druhé a dokonce sjednocuje Proustovu knihu s těmi, které měl rád, s Nervalem, Chateaubriandem, Balzakem ... Neboť komunikuje-li umělecké dílo s publikem a ještě je podněcuje, komunikuje-li s jinými díly jiných umělců a podněcuje tvoření dalších, vždy se to děje v této dimenzi transverzality, kde se jednota a totalita ustavují samy pro sebe, nesjednocují ani netotalizují ani objekt nebo subjekt.26

Transverzálami jsou příčné abstraktní linie tvořené propojením rozličných v textu přetržitých seskupení znaků, zviditelněné bloky znaků téhož druhu, „uzavřené skříňky", v nichž jsou uloženy konkrétní motivy. U každého ze znaků je přitom rozhodující hodnota afektu, kterým na sebe znak upozorňuje; míra pohnutí, intenzita pocitu, který setkání s tímto znakem u čtenáře vyvolá:

Nejprve je nutné zakusit násilný účinek znaku, aby pak myšlení bylo jakoby silou nuceno hledat smysl znaku. ... Rozumové ideje jsou často „nástupkyněmi" žalu. Bolest nutí rozum, aby hledal, podobně jako některé neobyčejné radosti uvádějí do pohybu paměť.27

Deleuze naznačuje protiklad logického a naproti tomu patetického principu uspořádávání, v němž metaforicky využívá potenciál všemožných rozdílů mezi řádem animálního a vegetativního života:

Logos je velký Živočich, jehož části se spojují v jednom celku a sjednocují se pod vládou principu nebo direktivní ideje; patos je naproti tomu rostlina vytvořená ze separovaných částí, které komunikují jen nepřímo, skrze část, která stojí mimo ně, v nekonečnu, a žádná totalizace, žádná unifikace nemůže sjednotit tento svět s jeho posledními kusy, které nevykazují žádný nedostatek. ... Bludné vztahy mezi uzavřenými nádobami; bzučení, které navazuje spojení mezi květinami...28

Čtenář musí sympatizovat s různorodostí, aby mohl přijmout fragmentární distribuci významů, aby byl ochoten vydat se na bludnou pouť přeskakuje mezi jednotlivými zauzleními smyslu, srostenci metafor a znaků, měl by být u vytržení nad průrvami smyslu, jimiž se musí protahovat, nad pustotou absolutna, v němž jsou umístěny jednotlivé literární kvazi-prostory. Takového čtenáře s rozkoší čichajícího k jednotlivým vůním v textu a slídícího po stopách neznatelných jazykových aromat může hluboce zasáhnout i text, kterému ani příliš nerozumí, může jím být pohnut k myšlení, vzpomínání, snění, nebo dokonce pohnán k dalšímu psaní; může v něm přitom být zasažen i něčím zdánlivě zcela marginálním, může to být singulární zvuk, obraz, gesto, neobvyklé seskupení hlásek, pochroumaná flexe či překypělá syntax, které vyvolají v jeho mysli nenadálou odezvu, intenzivní rezonanci. V našem světě je čím dál vzácnější poznání, které literatura mimovolně prostředkuje, ona schopnost být zasažen a pohnut či stržen (ať už k čemukoliv), ochota zbloudit s touhou sběrače v houštině na okamžik rozkvétajících a hned zas vadnoucích znaků. Psát a číst jsou dvě komplementární zkušenosti, ale pro obě je základní pohnutí, schopnost dojít k poznání i sebepoznání cestou delirantního opomenutí stanovených pravidel řeči a myšlení; při psaní jako při čtení je subjekt rozptýlen. A patrně jen ten, kdo dokáže upřít pohled mimo sebe, může dojít k radostnému zjištění, že „já je někdo jiný" a pociťovat to jako milostné, nanejvýš vzrušující dobrodružství.

 

Gilles Deleuze:
Estetická zkušenost a dobrodružství subjektu

Tato práce vychází z podnětů, jimiž se díky novému promýšlení tradičních motivů a pojmů opakovaně pojednávaných již od antiky filosof Gilles Deleuze zasadil o obrat v pohledu na zkušenost, již člověku poskytuje, či přinejmenším může poskytovat umění. Za podstatu umění nepovažuje jeho schopnost re-produkovat či re-prezentovat svět prostřednictvím mimetického napodobení, nýbrž schopnost pod zástěrkou zdánlivého opakování známého předvádět a prosazovat jiné, dříve neznámá či zavržená uspořádání světa; schopnost vytvářet své vlastní prostředí, v němž se zviditelňuje diference a promlouvá mnohost. Zkušenost, kterou v říši umění získává subjekt, zásadně ovlivňuje jeho vztah ke světu i ostatním bytostem, s nimiž jej sdílí. V zásadě podněcuje jeho zvědavost a touhu po setkávání s jiným, po zážitku diference. Je prostředníkem poznání, díky němuž se subjekt průběžně proměňuje, stává se jiným, aniž by to pociťoval jako účinek násilné, jeho bytí nepřátelské moci.

 


Literatura

Deleuze, Gilles. Proust a znaky. Praha : Herrmann a synové, 1999.
Deleuze, Gilles. Rokovania 1972-1990. Bratislava : Archa, 1998.
Deleuze, Gilles. The Logic of Sense. New York : Columbia University Press, 1990.
Deleuze, Gilles - Guattari, Félix. Kafka. Za menšinovou literaturu. Praha : Herrmann a synové, 2001.
Deleuze, Gilles - Guattari, Félix. „Jak se tvoří tělo bez orgánů". Tvar, 1995, č. 8, s. 1, 4-7.
Deleuze, Gilles - Guattari, Félix. „Rizoma". Host, 1996, č. 3-4, s. 3-24.
Foucault, Michel. „Theatrum philosophicum". In Foucault, Michel. Myšlení vnějšku. Praha : Herrmann a synové, 2003.
Hansen, Mark. Becoming as Creative Involution? Contextualizing Deleuze and Guattari´s Biophilosophy. [online]. Dostupné z: .
Lachmannová, Renate. „Paměť a literatura". Česká literatura, 1994, roč. 43, č. 1, s. 3-21.
Lachmannová, Renate. Memoria fantastika. Praha : Herrmann a synové, 2002.
Lucretius Carus, Titus. O přírodě. Praha : Svoboda, 1971.
Massumi, Brian. Realer than real. The simulacrum According to Deleuze and Guattari. [online]. [cit. 2004-06-20]. Dostupné z:
Platon. Faidros. Praha : Oikoymenh, 2000.
Platon. Sofistés. Praha : Oikoymenh, 1995.
Platon. „Timaios". In Platon. Timaios. Kritias. Praha : Oikoymenh, 1996.
Platon. Ústava. Praha : Svoboda-Libertas, 1993.
Sichčre, Bernard. Padesát let francouzské filosofie. Cahiers du CeFReS, No. 23, CeFReS, Praha 2001.
Welsch, Wolfgang. Estetické myslenie. Bratislava : Archa, 1993.

 


 


1 Sichère, Bernard. „Léta struktury, léta revolty". In Padesát let francouzské filosofie. Cahiers du CeFReS, No. 23, Praha : CeFReS, 2001, s. 7-50.
2 Tamtéž, s. 20.
3 Tamtéž, s. 25.
4 Roland Barthes v podobném smyslu užíval termínu „subjekt psaní".
5 Sichère, s. 36.
6 Deleuze, Gilles. The Logic of Sense. New York : Columbia University Press, 1990, s. 260.
7 Srov. Wolfgang Welsch: „Zastávám tézu, že estetické myslenie je v súčasnosti vlastne realistické myslenie. Lebo iba ono je schopné priblížit sa aspoň trochu ku skutočnosti, ktorá je - podobne ako tá naša - v podstate konštituovaná esteticky. Pojmové myslenie tu jednoducho nepostačuje, jediné kompetentné - diagnosticky aj orientujúco - je estetické myslenie. [...] Dnešná skutočnosť sa v podstate konštituuje cez procesy vnímánia, predovšetkým cez procesy mediálneho vnimania." Welsch, Wolfgang. „Aktuálnosť estetického myslenia". In týž. Estetické myslenie. Bratislava : Archa, 1993, s. 42.
8 Deleuze, Gilles - Guattari, Félix. „Rizoma", Host 1996, č. 3-4, s. 6.
9 Massumi, Brian. Realer than real. The simulacrum According to Deleuze a Guattari. [online]. [cit. 2004-06-20]. Dostupné z: .
10 Deleuze, Gilles - Guattari, Félix. Anti-Oedipus. New York : Viking, 1977, s. 210.
11 Foucault, Michel. „Theatrum philosophicum". In týž. Myšlení vnějšku. Praha : Herrmann a synové, 2003, s. 92.
12 Tamtéž, s. 275.
13 O simulakrech v souvislosti s literaturou coby mnemotechnikou a architekturami paměti pojednává také Renate Lachmannová. Simulakrum je v její koncepci třetím členem v souboru konkrétní, fiktivní, simulakrum. „Představa (jejímž „reálným" obsahem je ... empirické město nebo architektura fantazie) je převedena v zobrazení, pozdvižena ve fikci, aby vytvořila ,efekt‘ simulakra." Lachmannová, Renate. „Paměť a literatura". Česká literatura, 1994, roč. 42, č. 1, s. 9.
14 Cit. dílo, s. 253-265.
15 Ve formulaci tohoto mnohostního modelu se odráží také přechod od substancialismu raného strukturalismu, který z textů abstrahoval uzavřené a statické systémy, k poststrukturalistickému funkcionalismu a pluralismu, který se opírá o koncepci otevřených a dynamických systémů.
16 Cit. dílo, s. 257.
17 U Platona pochopitelně není o simulakrech řeč přímo, protože je jim upíráno jakékoli skutečné bytí, mluví se o nich právě jen jako o pokleslých, od pravdy vzdálených kopiích kopií, stínech stínů, jež umožňují nejsoucímu svádět k sobě pozornost, jež má cele náležet jen vpravdě jsoucímu, odvracet lidi od pravého poznání a svádět je k sebeuspokojení, jež plyne z falešného mínění.
18 Tamtéž, s. 257.
19 Tamtéž, s. 258.
20 Tamtéž, s. 298.
21 Deleuze, Gilles. Rokovania 1972-1990. Bratislava : Archa, 1998, s. 13-23.
22 Deleuze, Gilles - Guattari, Félix. „Rizoma". Host, 1996, č. 3-4, s. 4.
23 Cit. dílo, s. 17.
24 Tamtéž, s. 19.
25 Zdůrazňuje se tu sémiotický charakter textu, to, že je tvořen znaky, které jsou samy o sobě prázdné, protože obsahy, kterými byly naplněny v mysli autora, se nikdy přesně neopakují v mysli čtenáře, v textu jako sémiotickém systému význam generuje samo uspořádání znaků. Odtud výrazy jako stroj, strojek, elektrická přípojka.
26 Deleuze, Gilles. Proust a znaky. Praha : Hermann a synové, 1999, s. 190-191.
27 Tamtéž, s. 33.
28 Tamtéž, s. 198.

 

 

Studie byla publikována v časopise Svět literatury, 2005, roč. XV, č. 31 

asimseo

Good website! I truly love how it is easy on my eyes it is. I am wondering how I might be notified whenever a new post has been made. I have subscribed to your RSS which may do the trick? Have a great day! organic blankets

angger

sl786982

Thank you because you have been willing to share information with us. we will always appreciate all you have done here because I know you are very concerned with our. pokerqiuqiu

sl786982

Really liked this informative article post.Really looking towards read more. Can read on...Thank you for your blog post.Much thanks again. Really Cool.Major thanks for the post. Want more. capsa susun uang asli

top essay writing services reviews

To me, the 'why' of it all is money. Money and greed. The rich fear us. They do not understand us. That isn't a great excuse top essay writing services reviews

sl786982

This was a really great contest and hopefully I can attend the next one. It was alot of fun and I really enjoyed myself.. gaple online indonesia

sl786982

I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don’t know what to say except that I have enjoyed reading. Nice blog, I will keep visiting this blog very often. judi remi online

sl786982

I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. judi kartu domino

sl786982

This writing service, is a perfect assistant for students! You can make your order any moment. gaple online uang asli

sl786982

Positive site, where did u come up with the information on this posting? I'm pleased I discovered it though, ill be checking back soon to find out what additional posts you include. poker online deposit 10000

sl786982

Hi! This is my first visit to your blog! We are a team of volunteers and new initiatives in the same niche. Blog gave us useful information to work. You have done an amazing job! aplikasi judi online

sl786982

I want you to thank for your time of this wonderful read!!! I definately enjoy every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff of your blog a must read blog!!!! poker uang asli android

sl786982

Awesome review, I am a major devotee to remarking on web journals to educate the web journal scholars realize that they’ve added something beneficial to the internet!. capsa susun online uang asli

sl786982

This is a wonderful article, Given so much info in it, These type of articles capsa online gratis

sl786982

Is it alright to post a portion of this on my site fundamentally present a hyperlink on this site page? pokerkiu

sl786982

The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. Seattle movers

sl786982

I've been hunting down some better than average stuff on the subject and haven't had any fortunes up until this point, You just got another greatest fan!.. verge currency

sl786982

This is a wonderful article, Given so much info in it, These type of articles keeps the users interest in the website, and keep on sharing more ... good luck. Gulvlageret

sl786982

This is a wonderful article, Given so much info in it, These type of articles keeps the users interest in the website, and keep on sharing more ... good luck. http://www.brande-turist.dk/costa-del-sol-perfekte-feriemaal/

sl786982

The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. get rid of belly fat

asimseo

If you set out to make me think today; mission accomplished! I really like your writing style and how you express your ideas. Thank you.
imp source

sl786982

Its my great pleasure to visit your blog and to enjoy your great posts here. I like it a lot. Gadgets Launched at CES 2018

sl786982

The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. social media service to buy

literatura

Velká literatura velkých vědců. Nevím, jestli to zní jenom nostalgicky, ale domnívám se, že během jejich období lidé mohou myslet hlouběji a analyzovat jak osobnosti, tak každodenní život.
http://bruleursdegraisse.fr

juan

I was surfing net and fortunately came across this site and found very interesting stuff here. Its really fun to read. I enjoyed a lot. Thanks for sharing this wonderful information. hp 6700 drivers

This is very educational content and written well for a change. It's nice to see that some people still understand how to write a quality post.! swift member

sl786982

Just admiring your work and wondering how you managed this blog so well. It’s so remarkable that I can't afford to not go through this valuable information whenever I surf the internet! Excellent Digitizing

juan

I recently found many useful information in your website especially this blog page. Among the lots of comments on your articles. Thanks for sharing. nail infection

I wish more authors of this type of content would take the time you did to research and write so well. I am very impressed with your vision and insight. Beauty is golden

sl786982

I read a article under the same title some time ago, but this articles quality is much, much better. How you do this.. Gbwhatsapp download

sl786982

Your work is very good and I appreciate you and hopping for some more informative posts. Thank you for sharing great information to us. Garage Door Repair Staten Island

gujtbib

vwbaplb

http://www.salaryservices.co.uk/adidas-ultra-boost-wood-wood-white-456.h...
http://www.littlesushi.fr/884-nouvelle-ugg-noir.html
http://studio-14.it/870-maglioncino-fred-perry-uomo.html
http://www.sunglassesoutletuk.nu/oakley-holbrook-sunglasses---urban-jung...
http://www.bmw-club-eichstaett.de/barbour-jacke-damen-schwarz-157.php

[url=http://www.pudelpointer-westfalen.de/709-ugg-boots-damen-outlet.html]Ugg Boots Damen Outlet[/url]
[url=http://www.casagredos.es?lik=127]Kamagra Gel Oral Para Mujeres[/url]
[url=http://www.paniersnature.fr/adidas-gazelle-dorée-177.html]Adidas Gazelle Dorée[/url]
[url=http://www.gatwick-airport-parking-deals.co.uk/mens-nike-cortez-ultra-646.htm]Mens Nike Cortez Ultra[/url]
[url=http://www.nikecortezkinderschoen.nl/nike-classic-cortez-forrest-gump-946.htm]Nike Classic Cortez Forrest Gump[/url]

asid

Your work is very good and I appreciate you and hopping for some more informative posts. Thank you for sharing great information to us. best fitness watch

sl786982

Once I thought about things like: why such information is for free here? Because when you write a book then at least on selling 10 cold war facts

Download Free Music videos

Download Free Music videos and Audios in Tanzania Number One Website For Music Promotion including Bongoflava, Singeli ,Gospel Songs.
Bongofleva

acpbqzp

cjlaiup

http://www.chairmanmoen.com/Content/menu.asp?id=11
http://www.timberlandsneakerssale.nl/timberland-red-662.html
http://www.adidasstansmithheren.nl/926-adidas-stan-smith-dames-wit-blauw...
http://www.marchpast.co.uk/nike-shox-rivalry-womens-999.htm
http://www.wearitandglow.se/moncler-barn-rea-102.html

[url=http://www.gebrauchte-boote-motorboote-segelboote.de/694-parajumpers-harraseeket-damen-daunenjacke-schwarz.htm]Parajumpers Harraseeket Damen Daunenjacke Schwarz[/url]
[url=http://www.naturligladdning.nu/parajumpers-pĂĄ-nett-049.html]Parajumpers PĂĄ Nett[/url]
[url=http://www.adidasoriginalsdames.nl/originals-adidas-726.asp]Originals Adidas[/url]
[url=http://www.happyvoices-gospel.de/427-parajumpers-denali-damen.php]Parajumpers Denali Damen[/url]
[url=http://www.cygnethouse.co.uk/829-woolrich-military-eskimo-parka.php]Woolrich Military Eskimo Parka[/url]

Good focuses you composed

Good focuses you composed here..Great stuff...I think you've made some genuinely intriguing focuses.
Porn Directory

oatocbl

wsuvsvb

http://www.filetlaine.fr/474-nike-air-max-1-pas-cher-pour-homme.php
http://www.agriturismolamontanara.it/119-adidas-gazelle-marroni.htm
http://www.probaiedumontsaintmichel.fr/917-new-balance-leopard-noir.php
http://www.progettotanzio.it/737-michael-kors-borsa-argento.asp
http://www.ortsbeirat-schorbach.de/nike-air-max-fusion-grĂĽn-pink-218.htm

[url=http://www.rotherbridge.org.uk/buy-hollister-shorts-uk-015.htm]Buy Hollister Shorts Uk[/url]
[url=http://www.timberlandhodinky.sk/928-timberland-95100.php]Timberland 95100[/url]
[url=http://www.zapatillasmodabaratas.es/skechers-light-up-shoes-girls-838.php]Skechers Light Up Shoes Girls[/url]
[url=http://www.scarpeadidassportive.it/adidas-originals-tubular-radial-958.php]Adidas Originals Tubular Radial[/url]
[url=http://www.alberghifirenzecentro.it/abercrombie-uomo-894.html]Abercrombie Uomo[/url]

asimseo

Nice to be visiting your blog again, it has been months for me. Well this article that i’ve been waited for so long. I need this article to complete my assignment in the college, and it has same topic with your article. Thanks, great share. www.miraclepianist.com/let-me-watch-this

Download Free Music videos

Download Free Music videos and Audios in Tanzania Number One Website For Music Promotion including Bongoflava, Singeli ,Gospel Songs.
Mp3 Download

USA Green Card Visa Lottery

I am certainly making the most of your site. You certainly have some incredible knowledge and extraordinary stories. USA Green Card Visa Lottery

Thuoc kich duc

Much obliged for setting aside an ideal opportunity to examine this, I feel firmly about it and love adapting more on this point. On the off chance that conceivable, as you pick up mastery, would you mind overhauling your website with more data? It is greatly useful for me. thuốc kick dục - thuốc kick dục nữ - thuốc kick dục nam - thuốc kick dục nhập khẩu - http://thuockichduc69.com/

sl786982

I haven't any word to welcome this post.....Really i am inspired from this post....the individual who make this post it was an awesome human..thanks for imparted this to us. Home Insurance Bay Area

cqfdirp

vjunqzv

http://www.occhialidasolevintage.it/852-oakley-jupiter-squared.php
http://www.richardlyonandassociates.co.uk/stan-smith-shoes-sale-947.htm
http://www.baskettimberlandpascher.fr/269-timberland-bordeaux.html
http://www.hfg-archivulm.de/nike-roshe-run-damen-schwarz-grau-417.htm
http://www.ras-net.co.uk/nike-flyknit-air-max-2017-price-324.htm

[url=http://www.imprimemoi.fr/027-nike-homme-bleu.cfm]Nike Homme Bleu[/url]
[url=http://www.occhialidasolevintage.it/695-prezzo-ray-ban-aviator-large-metal.php]Prezzo Ray Ban Aviator Large Metal[/url]
[url=http://www.rotherbridge.org.uk/abercrombie-and-fitch-yellow-polo-204.htm]Abercrombie And Fitch Yellow Polo[/url]
[url=http://www.sjd-diefalken.de/nike-air-max-thea-tĂĽrkis-pink-052.php]Nike Air Max Thea TĂĽrkis Pink[/url]
[url=http://www.bankoffuel.it/new-balance-scarpe-running-uomo-640.html]New Balance Scarpe Running Uomo[/url]

juan

Really a great addition. I have read this marvelous post. Thanks for sharing information about it. I really like that. Thanks so lot for your convene.
hotel passeig gracia Barcelona

upniosp

pvnbncd

http://www.sunglassesoutletuk.nu/ray-ban-2140-polarized-681.htm
http://www.foerde-netzwerk.de/informationsmaterial.php?b=162
http://www.nikeflyknitracersale.nl/340-nike-flyknit-racer-kopen.php
http://www.newbalancesalesneakers.nl/New-Balance-Sneakers-Dames-Blauw
http://www.ras-net.co.uk/nike-flyknit-racer-made-in-vietnam-964.htm

[url=http://www.ecran-pilote.fr/064-duvetica-ace-down-coat.html]Duvetica Ace Down Coat[/url]
[url=http://www.starwars-page.de/canada-goose-montebello-beige-599.php]Canada Goose Montebello Beige[/url]
[url=http://www.electricmusic.de/nike-flyknit-trainer-12-321.htm]Nike Flyknit Trainer 12[/url]
[url=http://www.gay-camz.nl/675-adidas-sneakers-heren-goedkoop.php]Adidas Sneakers Heren Goedkoop[/url]
[url=http://www.zapatillasmodabaratas.es/tenis-under-armour-futbol-americano-927.php]Tenis Under Armour Futbol Americano[/url]

sl786982

This is highly informatics, crisp and clear. I think that everything has been described in systematic manner so that reader could get maximum information and learn many things. India Republic Day Essay